Pievienotās vērtības nodoklis

1. Kad jākļūst par PVN maksātāju?
Pirms Tu veic darījumus ar PVN, Tu reģistrējies PVN reģistrā Valsts ieņēmumu dienestā.
– To nosaka Pievienotās vērtības nodokļa likuma VIII nodaļa, 55.panta, (1) daļas, 1) punkts

Par PVN maksātāju Tu vari kļūt brīvprātīgi, līdzko dibini uzņēmumu vai obligātā kārtībā, ja pēdējos 12 mēnešus uzņēmuma ieņēmumi ir sasnieguši 40’000 euro.
To noska PVN likumua VIII nodaļa, 59.panta, (1) punkts.

Līdzko ir ieņēmumu sasnieguši 40’000 euro, uzņēmējam ar nākamo mēnesi 15 dienu laikā jāiesniedz pieteikums VIDam par reģistrāciju PVN reģistrā.
To noska PVN likumua VIII nodaļa, 59.panta, (2) punkts

Par PVN maksātāju Tev jākļūst, ja Tu plāno darījumus ar Eiropas savienības(ES) valstīm. Izrakstot rēķinu partnerim uz ES valsti PVN likme ir 0%. Saņemot rēķinu no ES valsts no partnera kurš ir PVN maksātājs, Tev kā PVN maksātājam arī tiek rēķinā uzrādīta 0% likme.
Atceries, lai varētu piemērot PVN 0% likmi, abām darījuma pusēm gan Tev gan partnerim no ES jābūt reģistrētiem PVN maksātāju reģistrā.

2. Kāda ir PVN likme?
Standart PVN likme ir 21%
To nosaka PVN likuma VI nodaļa, 41.pants, (1)daļas, 1.punkts.
Samazinātā nodokļa likme ir 12%, 5%, 0%
To nosaka PVN likuma VI nodaļa, 41.pants, (1)daļas, 2.; 3.punkts.

3. Kā aprēķināt PVN izrakstot rēķinu vai pārbaudot aprēķināto nodokli?

3.1. Kā aprēķināt preces vai pakalpojuma vērtību ieskaitot PVN:
Preces vai pakalpojuma cena bez PVN 100 eur x 1,21(PVN likme) = 121 eur(cena ieskaitot PVN)
3.2. Kā aprēķināt PVN vērtību no preces vai pakalpojuma cenas, kas vel nav aplikts ar PVN:
(pakalpjuma vai preces cena bez PVN)100eur x 21/100 = 21 eur(PVN)
3.3. Kā aprēķināt PVN no kopējās preces vai pakalpojuma summas kurā iekļauts PVN:
121(Kopējā preces vai pakalpjuma cena ieskaitot PVN) / 1,21(PVN likme) = 100(preces cena bez PVN)
121(Kopējā preces vai pakalpjuma cena ieskaitot PVN) – 100(preces cena bez PVN) = 21 eur(PVN)
3.4. Kā aprēķināt bez PVN summu, zinot PVN summu:
(PVN)21 eur / 0,21 = 100 eur(bez PVN summa)

4. Kā zināt vai PVN jāmaksā Valsts kasē par iepriekšējo periodu?
PVN veidojas no ieņēmumu un izdevumu starpības.
Par katru mēnesi jāmaksā PVN, ja ienākumi beidzamos 12 mēnešus pārsniedz 40’000 euro.
Ja ienākumi zemāki par 40’000 euro, tad aprēķins tiek veikts pa ceturkšņiem.
PVN ieņēmumi ir izrakstītie realizācijas rēķini, kurus apzīmē kā aprēķināto nodokli.
PVN izdevumi ir saņemtie rēķini, kurus apzīmē kā priekšnodokli.
Ja ieņēmumu ir vairāk kā izdevumi, tas ir rādītājs, ka PVN starpība būs aprēķinātā nodokļa pusē un uz Valsts kasi būs jāpārskaita PVN starpība.
Ja izdevumu ir vairāk kā ieņēmumu, tad tas ir rādītājs, ka Valsts kase Tev pārskaitīs starpību par pārmaksāto PVN.

PVN tiek uzskaitīts grāmatvedībā neatkarīgi no tā vai rēķins ir apmaksāts vai par to saņemta nauda, ja vien tas nav avansa rēķins. Tā ir grāmatvedības ierakstu divkāršā sistēma – uzkrājuma princips.

*Avansa rēķinus grāmatvedībā uzskaita tikai pie samaksas vai naudas saņemšanas brīža.

5. Kad valstij jāmaksā PVN?
PVN valstij jāmaksā līdz katra mēneša 20 datumam, ja PVN deklarācijā VIDā tiek iesniegta katru mēnesi.
Ja PVN deklarācijas iesniedz VIDĀ reizi ceturksnī, tad PVN Valts kasē jāpārskaita nākamajā mēnesī pēc ceturkšna beigām līdz 20.datumam.

*PVN deklarāciju arī iesniedz līdz 20.datumam.

6. Kad valsts maksā man PVN?
Valsts atmaksā PVN tikai tad, ja ir izveidojusies PVN pārmaksa par konkrēto mēnesi vai ceturksni. Tas ir – izdevumi lielāki kā ienākumi un starpība tiek atmaksāta no Valsts kases. Pirms VID apstiprina PVN pārmaksu Tev VIDam ir jāpierāda kā veidojas PVN pārmaksa, iesniedzot dokumentu kopijas pēc VID peiprasījuma.

7. Kad ir atbrīvojums no PVN?
Atbrīvojumi no PVN:
-Pasta paklpojumiem;
-Medicīnas pakalpojumiem;
-Zobārstniecības pakalpojumiem;
-Sociālās aprūpes pakalpojumiem;
-Izglītības pakalpojumiem, ko sniedz pedagogi, pasniedzot privātstundas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un augstākās izglītības mācību programmu ietvaros;
-Kūltūras pasākumiem – teātris, cirks, koncerts;
-Autora saņemto atlīdzību par darbu un tā izmantošanu, kā arī izpildītāja un fonogrammu producenta saņemto atlīdzību par blakustiesību objektu un tā izmantošanu;
-Zelta, monētu un banknošu piegādi Latvijas Bankai;
-Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus, tostarp saistītus pakalpojumus, ko sniedz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpnieks vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks;

Nekustamā īpašuma pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pārdošanu un apbūves zemes pārdošanu;
dzīvojamo telpu īri (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas mītnēs — viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūristu mītnēs);
-Azartspēles, izlozes un loterijas, tai skaitā azartspēles un izlozes, kuru organizēšana notiek ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību;

Šādi Finanšu darījumi neapliekas ar PVN:
Kreditēšana – un naudas aizdevumu piešķiršana (ieskaitot starpniecību), kā arī kredīta pārvaldi, ko veic kredīta piešķīrējs,
darījumus ar kredīta garantijām vai citu naudas nodrošinājumu (ieskaitot starpniecību), kā arī kredīta garantiju pārvaldi, ko veic kredīta piešķīrējs,
Pakalpojumus (ieskaitot starpniecību), kas attiecas uz noguldījumu un norēķinu kontiem un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanu, skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, uzticības (trasta) operācijām,
Pakalpojumus (ieskaitot starpniecību), kas attiecas uz maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu, kā arī tirdzniecību (ieskaitot starpniecību) ar maksāšanas līdzekļiem un citiem naudas tirgus instrumentiem, izņemot maksāšanas līdzekļus, kurus piegādā kolekcionēšanai vai kuri satur dārgmetālu,
Pakalpojumus (ieskaitot starpniecību), kas attiecas uz ieguldījumiem kapitālā, atvasinātajiem finanšu instrumentiem un vērtspapīriem (tai skaitā to izlaišanu, glabāšanu, atsavināšanu, turētājbankas veikto uzraudzību, bet izņemot citu uzraudzību), izņemot ieguldījumu kapitālā, atvasināto finanšu instrumentu un vērtspapīru pārvaldi;

8. Cik bieži jāiesniedz PVN deklarācijas Vidā un kādos datumos?
PVN deklarācijas VIDĀ jāiesniedz reizi mēnesī līdz 20.datumam par iepriekšējo mēnesi, ja ieņēmumi par beidzamajiem 12 mēnešiem sasnieguši 40’000 euro. Ja ieņēmi ir mazāki par 40’000 euro, tad PVN deklarācija jaīesniedz reizi ceturksnī, līdz nākamā mēneša 20.datumam.
Ja Tev ir darījumi ar ES valstīm, Tev PVN deklarācija jāiesniedz katru mēnesi.
Ja esi reģistrēts PVN reģistrā, bet konkrētakjā mēnesī vai ceturksnī nav bijis neviens PVN darījums – neesi izrakstījis nevienu rēķinu un neesi saņēmis nevienu rēķinu, Tev tāpat ir jāiesniedz PVN deklarācija pa nullēm.

9. Vai PVN deklarācijas drīkst labot un cik bieži tās drīkst labot?
PVN deklarācijas drīkst labot 3(tris) gadus atpakaļ no to iesniegšanas brīža. Likums nenoska PVN deklarāciju labošanas skaita ierobežojumus.

10. Kāda ir soda nauda par laicīgi nenomaksātu nodokli?
Soda nauda par laicīgi nenomaksātu nodokli ir 0,05% dienā no pamatparāda summas. VID to aprēķina automātiski.
Pirms veic nodokļu samaksu, vienmēr ieskaties EDS, lai precizētu maksājamā nodokļa summu maksāšanas dienā. Laicīgi nomaksāts PVN ir katra mēneša 20.datums vai pēc katra cetrurkšn beigām nākamā mēneša 20.datums.

11. Darījumi ar Eiropas Savienības(ES) valstīm.
Ja pakalpojums vai prece tiek pārdoti pāri Latvijas robežai un ES partneris ir reģistrēts PVN maksātāju rēgistrā, tad darījumi apliekas ar 0% PVN likmi.
Ja prece vai pakalpojums tiek pārdoti Latvijas teritorijā – netiek šķērsota robeža, neatkarīgi no partnera nodokļu maksātāja statusa, precei tiek piemērots Latvijas PVN 21%.

12. Darījumi ar trešajām valstīm
Trešās valtis ir valtis kuras nav ES dalībvaltsis. Piemēram Ķīna, Krievija utt. Ja preces tiek improtētas no trešajām valstīm, Latvijas muitā tiek samaksāts PVN. Ja preces tiek pārdotas trešajām valstīm – tās nepaliekas ar Latvijas PVN.
Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 43.panta pirmajai daļai nodokļa 0 procentu likmi piemēro preču eksportam. Tādējādi, veicot eksportu uz, piemēram, Krieviju, darījumam ir piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme un tas ir jāuzrāda pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas