Kas ir grāmatvedība?

Kas ir grāmatvedība?

Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību! Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļo visus uzņēmuma saimnieciskos darījumus, kā arī katru faktu vai notikumu, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.
Grāmatvedības pamatfunkcija ir uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus un atspoguļot to izcelsmi.
Vai zināji, ka grāmatvedības reģistrus kārto:

  1. Divkāršā ieraksta sistēmā – uzkrājuma princips. Neatkarīgi no tā vai saņemtais vai izrakstītais rēķins ir apmaksāts, tas tiek reģistrēts grāmatvedībā.
    Divkāršā ierakta sistēmu grāmatvedībā izmanto Sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Šādam uzskaites principam ir daudz priekšrocību, jo ir iespēja pārskatāmi kontrolēt debitoru un kreditoru atlikumus. Var kontrolēt no kurienes nauda nāk un uz kurieni nauda aiziet. Tas viss īsumā. Sazinoties ar mums Jums būs iespēja detalizētāk pārrunāt dažādas uzņēmējdarbības nianses, kas saistītas ar grāmatvedības uzskaiti.
  2. Vienkāršā ieraksta sistēmā – kases princips. Grāmatvedībā tiek reģistrēta reāla naudas kustība – samaksāta nauda vai saņemta nauda.
    Divkāršā ierakta sistēmu grāmatvedībā izmanto Sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Šādam uzskaites principam ir daudz priekšrocību, jo ir iespēja pārskatāmi kontrolēt debitoru un kreditoru atlikumus. Var kontrolēt no kurienes nauda nāk un uz kurieni nauda aiziet. Tas viss īsumā. Sazinoties ar mums Jums būs iespēja detalizētāk pārrunāt dažādas uzņēmējdarbības nianses, kas saistītas ar grāmatvedības uzskaiti.

Vienkāršā ieraksta sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā grāmatvedību var kārtot:

  1. individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 euro, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību;
  2. biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 euro. Divkāršo ieraksta sistēmu grāmatvedības uzskaitē likums ļauj izmantot jebkuram komersantam un jebkurai juridiskai formai kura veic saimniecisko darbību.

Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Grāmatvedības sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem.

Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.

Grāmatvedības kārtošanu Latvijas Republikā nosaka likums “Par grāmatvedību”, kā arī saistītie Ministru kabineta noteikumi.